حوزه های فعالیت

تهیه طرحهای مقدماتی و اجرایی پروژه های مختلف معماری

 تهیه نقشه های نما و معماری داخلی و دتایلهای اجرایی 3d max ، v.rey

طراحی فضاهای تجاری بزرگ و کوچک طراحی و اجرای فضاهای نمایشگاهی

بهینه سازي فضاها و معماري داخلی

 نظارت بر اجرای پروژه ها ( در زمینه معماری، شهرسازی، تاسیسات مکانیکی و برق) 

بازگشت به بالا