نوع فعالیت

طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان ادرای پدیدار

حجم کار (میلیون ریال)

250

محل فعالیت

تهران

مدت اجرا

6 ماه

کارفرما

مهندس فاطمی

بازگشت به بالا