نوع فعالیت

طراحی تأسیسات مکانیکی و الکتریکی پاساژ تجاری تهرانسر

حجم کار (میلیون ریال)

2,100

محل فعالیت

تهران

مدت اجرا

15 ماه

کارفرما

مهندس مقدم

بازگشت به بالا