نوع فعالیت

طراحی موتورخانه ایران مال

حجم کار(میلیون ریال)

محل فعالیت

تهران منطقه 22

مدت اجرا

کارفرما

شرکت توسعه ساختمانی البرز تات

بازگشت به بالا